Stadgar

§ 1. Syfte

Föreningens syfte är att verka för att bevara, öka och sprida kunskap om varvens och de varvsanställdas betydelse och historia.


§ 2. Medlemsskap

Medlem i föreningen kan den bli som vill verka för föreningens syfte och som erlägger medlemsavgift. Medlemsskap kan vinnas av så väl enskild person som organisation och företag.


§ 3. Årsmöte

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Kallelse till årsmöte skall vara tillgänglig senast 14 dagar före årsmötesdagen. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

a) Styrelsens verksamhetsrapport för det gångna arbetsåret.

b) Kassarapport.

c) Revisionsberättelse.

d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

e) Styrelsens verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

f) Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning.

g) Fastställande av medlemsavgifter.

h) Behandling av förslag väckta av styrelsen eller föreningens övriga medlemmar. Sådana förslag skall för att kunnas tas upp som särskild punkt på dagordningen vara inlämnade till styrelsen före december månads utgång.


§ 4. Styrelsen

Styrelsen skall bestå av ordförande och kassör samt fem övriga styrelseledamöter. Samtliga ledamöter väljs av årsmötet för två på varandra följande verksamhetsår, men med förskjuten mandattid enligt följande. Ena året väljs separat ordförande samt tre av de övriga styrelseledamöterna. Andra året väljs separat kassör samt tvåav de övriga styrelseledamöterna.

För särskilda arbetsuppgifter eller som sakkunniga kan styrelsen till sig adjungera andra medlemmar av föreningen.

Styrelsens uppguft är att leda föreningens arbete, att verkställa av årsmötet fattade beslut, att föra medlemsregister och kassabok och att för årsmötet framlägga verksamhetsberättelse, kassarapport samt förslag till verksamgetsplan och budget.


§ 5. Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och verksamhet utses av årsmötet för två på varandra följande verksamhetsår två revisorer och två suppleanter för dessa, dock så att vid varje årsmöte mandattiden utgår och nyval företas för en revisor och en suppleant.


§ 6. Valberedning

Till valberedning utser årsmötet minst två och högst tre föreningsmedlemmar för en tid av ett år. Årsmötet utser en avde valda till sammanskallande. Valberedningen skall till årsmötet föreslå ledamöter av styrelse och revisorer, samt till årsmöte eller medlemsmöte andra funktionärer zsom beslutats av årsmöte eller medlemsmöte.


§ 7. Medlemsmöte

Utöver årsmötet skall minst ett allmänt möte hållas under verksamhetsåret. Kallelse till medlemsmöte skall vara utfärdad minst 14 dagar före mötesdagen.


§ 8. Val

Om vid val mer än ett namn föreslagits skall omröstning ske med slutna valsedlar.


§ 9. Organisationens ombud

Organisation, förening, företag eller liknande som är medlem i föreningen äger vid årsmöte och medlemsmöte en röst. Ombud för organisationen etc skall vid årsmöte och medlemsmöte kunna förete fullmakt.


§ 10. Uteslutning

Styrelsen kan ur föreningen utesluta medlem som under verksamhetsåret ej betalat årlig medlemsavgift. Årsmötet kanur föreningen utesluta medlem som årsmötet finner har verkat mot föreningens syften och intressen.


§ 11. Stadgar

Beslut om ändring av stadgar kan endast ske på årsmöte. Föreslaget till ändringarna skall därvid bifogas kallelsen till mötet. För att beslut om stadgeändring skall vara giltigt fordras minst två tredjedels majoritet.


§ 12. Upplösning

Föreningen upplöses om beslut därom fattas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte, som hålles med ett tidsmellanrum av minst en, högst sex månader. Föreningens kassa och tillhörigheter överlämnas vid upplösningen till förening, organisation eller institution med syften liknande föreningens, enligt årsmötets bestämmande.